REGULAMIN

Regulamin

Niniejszy regulamin Stanowi Umowę, w której stronami jest Organizator      oraz osoba zgłaszająca   chęć udziału w 2 Biegu Gródek Trail  lub jej przedstawiciel ustawowy, występująca jako Uczestnik. Akceptacja regulaminu oznacza zgodę na warunki oraz zawarcie umowy.

Organizator:  Max Fun Sport&Events Kafarowski Dariusz ul. Słowackiego 10 43-600 Jaworzno

Współorganizator Trail Runners Jaworzno

Patronat medialny portal www.jaworzno.pl i www.biegigorskie.pl

 

Informacje ogólne: – Pełna nazwa imprezy:  Gródek Trail 2018  druga edycja    biegu przełajowego  innego niż wszystkie

Data i Miejsce Biegu: – 28 październik 2018 roku –park gminny Gródek ul. Płetwonurków Jaworzno,  – Start: godzina 12.00

Trasa Biegu: – trasa biegu prowadzi drogami szutrowymi, piaszczystymi i leśnymi. – na trasie biegu znajdują się min. piach, korzenie drzew, kamienie, w miejscach szczególnie stromych będą wisieć liny asekuracyjne  itp. – na trasie biegu będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktów kontrolnych będzie karane dyskwalifikacją. – zawodnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonej trasie biegu. – wszelkie zmiany trasy biegu przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy skutkujący nałożeniem kary dyskwalifikacji zawodnika.  – zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych znajdujących się na trasie. – zawodnicy podczas biegu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych – trasa biegu w dniu zawodów nie jest zamknięta dla innych użytkowników – występuje możliwość pojawienia się na niej innych  pieszych, należy zachować ostrożność i zwrócić uwagę na innych uczestników poruszających się po parku.

Program szczegółowy 9.00 – otwarcie biura zawodów  11.30 – zamknięcie biura zawodów   11.55 powitanie zawodników na linii startu 12.00 – start  ok. 14.00 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu

Klasyfikacja: 1.Generalna kobiet. 2.Generalna mężczyzn.

Pomiar czasu Elektroniczny – za pomocą systemu chipowego. Chip zostanie wydany każdemu zawodnikowi w biurze zawodów wraz z numerem startowym i musi być zamocowany w widocznym miejscu widocznym od przodu, . Nieprawidłowe zamocowanie numeru startowego , jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu”

Nagrody

 – mężczyźni- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe

 kobiety- klasyfikacja generalna miejsca I – III – nagrody rzeczowe.

 Wszyscy uczestnicy  Biegu otrzymają pamiątkowe medale.  

Kategorie wiekowe:
Panie: Panowie:
K-18 (18-34 lat) 2000-1984 M-18 (18-34 lat) 2000-1984
K-35 (35-49 lat) 1983-1969 M-35 (35-49 lat) 1983-1969
K-50 (powyżej 50 lat) 1968 i starsze M-50 (powyżej 50 lat) 1968 i starsi

 

W kategoriach wiekowych przewidziane są dyplomy oraz drobne upominki w zależności od sponsorów.

Po dekoracji przewidziane losowanie dla wszystkich uczestników.

Zasady uczestnictwa w biegu:

 2 edycja biegu Gródek Trail to  impreza odpłatna wpisowe wynosi odpowiednio:

40 PLN do dnia 22.10 2018 lub 50 zł w dniu imprezy

Zapisy poprzez formularza internetowy www.bgtimesport.pl   lub w biurze zawodów w dniu imprezy.

W cenie pakietu każdy uczestnik ma zagwarantowany:

-Elektroniczny pomiar czasu

Posiłek regeneracyjny

Herbatę i wodę na mecie

Pamiątkowy gadżet

Medal dla każdego finishera

Udział w losowaniu nagród

 

 

W szczególnych przypadkach organizator dopuszcza start osób niepełnoletnich powyżej 14 roku życia za zgoda i pod opieką opiekunów prawnych.

 Organizator wprowadza limit startujących – 250 zawodników. – do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 14-ty rok życia – zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu – uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za  sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów  fizycznych w tym śmierci – przekazanie organizatorowi podpisanej karty zgłoszenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił   charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie  zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność – pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem  biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 28.10.  2018

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia  i obywatelstwa. – uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku – każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania 

Imprezy towarzyszące:

Przed startem biegu głównego odbędą się biegu dla dzieciaków w III kategoriach wiekowych:

4-6 lat

7-9

9-13

Podczas zawodów czynny będzie również plac zabaw dla dzieci.

W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów dla dzieci oraz atrakcji towarzyszących.

 

 

RODO ·Admnistratorem danych jest Max Fun Sport&Events z siedzibą w Jaworznie przy ul. Słowackiego 10  ·Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail: maxfun@maxfun.com.pl  i/lub pocztą tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD” ·Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej organizacji imprezy, zapewnienia bezpieczeństwa oraz wyłonienia zwycięzcy/laureatów, czyli prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ·Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do tego na mocy przepisów prawa oraz firmy wspierające w działalności max Fun, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679 ·Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia imprezy, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane ·Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. ·Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w imprezie Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych i reklamujących efekty statutowej działalności, przez Organizatora.                         

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora